دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور - 91

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه “استخدامی آموزش و پرورش ۹۴”با جواب ,

دانلود نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور با پاسخنامه  آمار و کاربرد آن در مدیریت2

دانلود نمونه سوال آمارو کاربرد آن در مدیریت

  آمار کاربردی در مدیریت  - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱

  دانلود نمونه سوال آمار و احتمال 1
  اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی - مبانی تنظیم بودجه

دانلود نمونه سوالات درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی با جواب

  اصول حسابداری ۱ - اصول حسابداری یا هزینه یابی

دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 1با جواب 

  اصول حسابداری 2

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری 2 با جواب 

  اصول حسابداری ۳

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری 3 با جواب

  اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان


دانلود نمونه سوالات اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان با جواب

  اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد ۱

 

دانلود نمونه سوالات اقتصاد خرد

  تحقیق در عملیات ۱ - پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات

 

دانلود نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 با جواب 

  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

دانلود نمونه سوالات درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با جواب


  حسابداری دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتی

دانلود نمونه سوالات درس حسابداری دولتی با جواب


  حسابداری صنعتی ۱ - حسابداری صنعتی

دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۱ با جواب

  حسابداری صنعتی 2

دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی 2 با جواب

  حسابداری صنعتی 3

دانلود نمونه سوالات درس حسابداری صنعتی ۳با جواب


  حسابداری مالیاتی

دانلود نمونه سوالات حسابداری مالیاتی با جواب

  حسابداری میانه 1

دانلود نمونه سوالات حسابداری میانه 1 با جواب 

  حسابداری میانه 2

دانلود نمونه سوالات حسابداری میانه2 با جواب 

  حسابداری پیشرفته 1

دانلود نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته ۱ با جواب

  حسابداری پیشرفته 2

دانلود نمونه سوالات درس حسابداری پیشرفته ۲ با جواب

  حسابرسی ۱ - حسابرسی

نمونه سوالات حسابرسی ۱ با جواب

  حسابرسی 2

دانلود نمونه سوالات حسابرسی ۲ با جواب

  حقوق بازرگانی - حقوق تجارت

دانلود نمونه سوال حقوق بازرگانی - حقوق تجارت با جواب


روانشناسی عمومی ۱ - روانشناسی عمومی - مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی


دانلود نمونه سوالات روانشناسی عمومی 1 با جواب 

  روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق - روش های تحقیقی و مآخذ شناسی

 

نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق با جواب


ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱-ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ -ریاضیات کاربردی در جهانگردی-ریاضیات پایه -ریاضیات عمومی

 

نمونه سوالات ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 با جواب


ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2 -ریاضیات پایه ومقدمات آمار۲ -ریاضیات در برنامه ریزی

 دانلود  نمونه سوالات ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2


  زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت با جواب

  زبان تخصصی 1

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی1 (حسابداری) با جواب 

  زبان تخصصی ۲

 دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته حسابداری با جواب

 
 

مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) - مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت ها

 

دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)با جواب


مباحث جاری در حسابداری

 

دانلود نمونه سوال مباحث جاری در حسابداری با جواب

مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۱ - مبانی جامعه شناسی عمومی - جامعه شناسی عمومی

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی با جواب

  مبانی/اصول سازمان و مدیریت - مبانی مدیریت و سازماندهی - اصول مدیریت
 

دانلودنمونه سوال درس مبانی سازمان و مدیریت با جواب

مدیریت تولید

 

دانلود نمونه سوالات مدیریت تولیدبا جواب

مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی

  دانلود نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت مالی ۱ - مدیریت مالی

 

دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی ۱ با جواب

مدیریت مالی ۲

  دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی 2

پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری

  دانلود نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری

پژوهش عملیاتی ۱

 دانلود نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی 1

پژوهش عملیاتی ۲

دانلود نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی ۲ با جواب

  کاربرد کامپیوتر در حسابداری - مبانی و کاربرد کامپیوتر


دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری با جواب


برچسب‌ها: دانلود نمونه سوال و پاسخنامه رياضيات پايه ومقدمات, 91

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی ۱


دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته حسابداری

دانلودنمونه سوال درس مبانی سازمان و مدیریت

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت


دانلود نمونه سوالات تحقیق در عملیات ۱

دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۲


نمونه سوالات ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱


دانلود  نمونه سوالات ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2


نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق


دانلود نمونه سوالات روانشناسی عمومی ۱

دانلود نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری


دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری ۳


دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری ۲

دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 1

دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی ۱


دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)


دانلود نمونه سوال مباحث جاری در حسابداریدانلود نمونه سوال حقوق بازرگانی - حقوق تجارت


دانلود نمونه سوالات حسابرسی ۲


نمونه سوالات حسابرسی ۱


دانلود نمونه سوالات حسابداری میانه ۱دانلود نمونه سوالات حسابداری مالیاتی


دانلود نمونه سوالات اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد ۱


دانلود نمونه سوالات اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان


دانلود نمونه سوالات مدیریت تولید


دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی ۲


دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی


دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۱


دانلود نمونه سوال آمار و احتمال ۱


دانلود نمونه سوال آمارو کاربرد آن در مدیریت کد درس : 1117018_365 رشته حسابداری مدیریت


دانلود نمونه سوالات حسابداری میانه 2نمونه سوالات روانشناسی عمومی


دانلود نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی ۲

دانلود نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانیدانلود  نمونه سوالات درس بازار یابی بین الملل

دانلود نمونه سوالات مدیریت اسلامی ۲


دانلود  نمونه سوالات درس مدیریت استراتژیک


دانلود نمونه سوالات درس مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها - مدیریت شهرداری های سازمان های محلی

دانلود نمونه سوالات درس سیر اندیشه های سیاسی


دانلود نمونه سوالات مدیریت اسلامی پیشرفته


برچسب‌ها: نمونه سوالات وپاسخنامه مدیریت دولتی پیام نور نیمسا, 91 نمونه سوالات و پاسخنامه مدیریت دولتی پیام نور, 91

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی ۱


دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی 2 رشته حسابداری

دانلودنمونه سوال درس مبانی سازمان و مدیریت

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت


دانلود نمونه سوالات تحقیق در عملیات ۱

دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۲


نمونه سوالات ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱


دانلود  نمونه سوالات ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2


نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق


دانلود نمونه سوالات روانشناسی عمومی ۱

دانلود نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری


دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری ۳


دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری ۲

دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 1

دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی ۱


دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)


دانلود نمونه سوال مباحث جاری در حسابداریدانلود نمونه سوال حقوق بازرگانی - حقوق تجارت


دانلود نمونه سوالات حسابرسی ۲


نمونه سوالات حسابرسی ۱


دانلود نمونه سوالات حسابداری میانه ۱دانلود نمونه سوالات حسابداری مالیاتی


دانلود نمونه سوالات اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد ۱


دانلود نمونه سوالات اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان


دانلود نمونه سوالات مدیریت تولید


دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی ۲


دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی


دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۱


دانلود نمونه سوال آمار و احتمال ۱


دانلود نمونه سوال آمارو کاربرد آن در مدیریت کد درس : 1117018_365 رشته حسابداری مدیریت


دانلود نمونه سوالات حسابداری میانه 2نمونه سوالات روانشناسی عمومی


دانلود نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی ۲

دانلود نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانیدانلود  نمونه سوالات درس بازار یابی بین الملل

دانلود نمونه سوالات مدیریت اسلامی ۲


دانلود  نمونه سوالات درس مدیریت استراتژیک


دانلود نمونه سوالات درس مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها - مدیریت شهرداری های سازمان های محلی

دانلود نمونه سوالات درس سیر اندیشه های سیاسی


دانلود نمونه سوالات مدیریت اسلامی پیشرفته


برچسب‌ها: دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت دو, 91

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید