نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور باجواب - منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

نمونه سوالات ارشد فراگیر پیام نور باجواب
نمونه سوال پیام نور با پاسخنامه دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور همراه با پاسخنامه دانلود رایگان

 
تاريخ : سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰
تئوري مديريت
    عمومی، تأليف دکتر الوانی
    * مبانی سازمان و مدیریت، تأليف دکتر رضائیان
    رفتار سازمانی، تأليف دکتر رضائیان
    * مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، تأليف دکتر افجه ای
   منابع انسانی، تأليف دکتر سعادت
    * رفتار سازمانی، تأليف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
    * رفتار سازمانی، تأليف بلانچارد، ترجمة علاقه مند
    * تئوری سازمان، تأليف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
    منابع انسانی، تأليف دکتر سید جوادین
  منابع انسانی، تأليف دکتر میرسپاسی
    * تئوری سازمان، تأليف دفت ترجمة پارسائیان، اعرابی
    * تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تأليف دکتر رضائیان

   
زبان عمومي و تخصصي
الف. زبان تخصصی
    * زبان تخصصی(مقدماتی و پیشرفته)، تأليف دکتر داور ونوس
    * 1000 تست زبان تخصصی مدیریت، تأليف دکتر داور ونوس
    * تخصصی مدیریت، تأليف مهندس آرمان اشراقی
    * کتاب اصولKoontz
    * کتاب متون تخصصی عمومی به زبان انگلیسی (خلاصه کتاب Stoner)، گردآوری دکتر اسماعیل پور و مهندس اشراقی
ب. زبان عمومی
    * زبان عمومی ارشد، تأليف مهندس آرمان اشراقی
    * کتاب 504 واژة انگلیسی مطلقاً ضروری
    * کتاب واژگان ضروری برای تافل Barrons

رياضي
    * ریاضیات و کاربرد آن (2 جلد)، تأليف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی
    * کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات کارشناسی ارشد، تأليف دکتر نیکوکار
    * ریاضیات، تأليف دکتر ناصحی فر
    * کتاب تست ریاضی، تأليف دکتر هادی رنجبران
    * کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات مدیریت، تأليف دکتر عالم تبریز
    * كتاب درس و تست رياضيات، تاليف دكتر محموديان

آمار
    * آمار و کاربرد آن (2 جلد)، تأليف دکتر عادل آذر
    * آمار و کاربرد آن (2 جلد)، تأليف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی
    * کتاب تست و خلاصة درس آمار، تأليف مهندس ابراهیمی
    * کتاب تست های طبقه بندی شدة آمار، تأليف هادی رنجبران
    * آمار و کاربرد آن در1 و 2، تأليف دکتر محمد آقایی

اقتصاد خرد
    * اقتصاد خرد، تأليف دومینیک سالواتوره
    * درس و تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظری
    * 2000 تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظری

اقتصاد كلان
    * تئوری اقتصاد کلان (1)، تأليف محمد روزبهان
    * درس و تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظری
    * 2000 تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظری
  
ماليه و بودجه :
ماليه عمومي
    * ماليه عمومی :دكتر تقوي وابوطالب
    * ماليه عمومی :دكتر خورشيدی
    * ماليه عمومي و بودجه :دكتر عزيزي
بودجه
    * بودجه وبودجه ريزی( بهمراه مجموعه تستهای کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد) داود کيا کجوری(
    * بودجه: دکتر مرتضی موسی خانی و مسعود منشی زاده
    * بودجه ريزي دولتي در ايران: عليرضا فرزيب

حسابداري دولتي
    * حسابدای دولتی و كنترلهاي مالي دولتي :دکتر جعفر باباجانی
    * اصول و كاربرد حسابداري دولتي در سازمانهاي غير انتفاعي :اقوامي و باباخاني

 

نمونه سوالات درس مبانی سازمان و مدیریت/اصول سازمان و مدیریت - مبانی مدیریت و سازماندهی - اصول مدیریت با جواب تستی و تشریحی

کد درس : 1218026-1218101-1218102-1218099-1218118-1218096-1218091-1221033-1222310-1218064-1218007-1218182-1222145-1222187_1907

نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال اول 92-91 با جواب تستی

نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال دوم ۹۱-۹۰ (بخش دوم)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال تابستان ۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۹۰-۸۹ (بخش اول) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۹۰-۸۹ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۹۰-۸۹ (بخش سوم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال تابستان ۸۹ (بخش اول)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال تابستان ۸۹ (بخش دوم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۹-۸۸ (بخش اول) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۹-۸۸ (بخش دوم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۹-۸۸ (بخش اول) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۹-۸۸ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۹-۸۸ (بخش سوم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال تابستان ۸۸ (بخش اول) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال تابستان ۸۸ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش اول) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش سوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش چهارم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش پنجم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۸-۸۷ (بخش ششم)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۸-۸۷ (بخش اول) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۸-۸۷ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۸-۸۷ (بخش سوم)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۸-۸۷ (بخش چهارم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۷-۸۶ (بخش اول)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۷-۸۶ (بخش دوم)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۷-۸۶ (بخش سوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال فراگیر ۸۶ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۷-۸۶ (بخش اول)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۷-۸۶ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۷-۸۶ (بخش سوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۷-۸۶ (بخش چهارم) با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۷-۸۶ (بخش پنجم)
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۶-۸۵ (بخش اول) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۶-۸۵ (بخش دوم) با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۵-۸۴ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال اول ۸۵-۸۴ با جواب تستی
  نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت نيمسال دوم ۸۴-۸۳ با جواب

مشخصات فایل:

 pdf  با قابلیت پرینت و کپی

حجم فایل :  7.48 مگابایت

قیمت :  6000 تومان
http://behvarz.persiangig.com/image/gol.png


جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید
درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید