دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور - منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه “استخدامی آموزش و پرورش ۹۴”با جواب ,

 
تاريخ : سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰
تئوري مديريت
    * مدیریت عمومی، تأليف دکتر الوانی
    * مبانی سازمان و مدیریت، تأليف دکتر رضائیان
    * مدیریت رفتار سازمانی، تأليف دکتر رضائیان
    * مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، تأليف دکتر افجه ای
    * مدیریت منابع انسانی، تأليف دکتر سعادت
    * رفتار سازمانی، تأليف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
    * رفتار سازمانی، تأليف بلانچارد، ترجمة علاقه مند
    * تئوری سازمان، تأليف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
    * مدیریت منابع انسانی، تأليف دکتر سید جوادین
    * مدیریت منابع انسانی، تأليف دکتر میرسپاسی
    * تئوری سازمان، تأليف دفت ترجمة پارسائیان، اعرابی
    * تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تأليف دکتر رضائیان

   
زبان عمومي و تخصصي
الف. زبان تخصصی
    * زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته)، تأليف دکتر داور ونوس
    * 1000 تست زبان تخصصی مدیریت، تأليف دکتر داور ونوس
    * تخصصی مدیریت، تأليف مهندس آرمان اشراقی
    * کتاب اصول مدیریت Koontz
    * کتاب متون تخصصی مدیریت عمومی به زبان انگلیسی (خلاصه کتاب Stoner)، گردآوری دکتر اسماعیل پور و مهندس اشراقی
ب. زبان عمومی
    * زبان عمومی ارشد، تأليف مهندس آرمان اشراقی
    * کتاب 504 واژة انگلیسی مطلقاً ضروری
    * کتاب واژگان ضروری برای تافل Barrons

رياضي
    * ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2 جلد)، تأليف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی
    * کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات کارشناسی ارشد، تأليف دکتر نیکوکار
    * ریاضیات، تأليف دکتر ناصحی فر
    * کتاب تست ریاضی، تأليف دکتر هادی رنجبران
    * کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات مدیریت، تأليف دکتر عالم تبریز
    * كتاب درس و تست رياضيات، تاليف دكتر محموديان

آمار
    * آمار و کاربرد آن در مدیریت (2 جلد)، تأليف دکتر عادل آذر
    * آمار و کاربرد آن در مدیریت (2 جلد)، تأليف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی
    * کتاب تست و خلاصة درس آمار، تأليف مهندس ابراهیمی
    * کتاب تست های طبقه بندی شدة آمار، تأليف هادی رنجبران
    * آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2، تأليف دکتر محمد آقایی

اقتصاد خرد
    * اقتصاد خرد، تأليف دومینیک سالواتوره
    * درس و تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظری
    * 2000 تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظری

اقتصاد كلان
    * تئوری اقتصاد کلان (1)، تأليف محمد روزبهان
    * درس و تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظری
    * 2000 تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظری
  
ماليه و بودجه :
ماليه عمومي
    * ماليه عمومی :دكتر تقوي وابوطالب
    * ماليه عمومی :دكتر خورشيدی
    * ماليه عمومي و بودجه :دكتر عزيزي
بودجه
    * بودجه وبودجه ريزی( بهمراه مجموعه تستهای کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد) داود کيا کجوری(
    * بودجه: دکتر مرتضی موسی خانی و مسعود منشی زاده
    * بودجه ريزي دولتي در ايران: عليرضا فرزيب

حسابداري دولتي
    * حسابدای دولتی و كنترلهاي مالي دولتي :دکتر جعفر باباجانی
    * اصول و كاربرد حسابداري دولتي در سازمانهاي غير انتفاعي :اقوامي و باباخانيدرصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید