نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 94 - تاریخ انتخاب واحد دانشگاه پیام نور نیمسال دوم 91-92 تاریخ انتخاب واحد ترم دوم دانشگاه پیام نور نیمس

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 94
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش 94"نمونه سوالات استخدامی “استخدامی آموزش و پرورش ۹۴”با جواب ,

تاریخ انتخاب واحد دانشگاه پیام نور نیمسال دوم 91-92  تاریخ انتخاب واحد ترم دوم دانشگاه پیام نور نیمسال دوم 91-92 از تاریخ 14/11/91 الی 22/11/91 میباشد


تاریخ انتخاب واحد ترم دوم دانشگاه پیام نور نیمسال دوم 91-92 از تاریخ 14/11/91 الی 22/11/91 میباشد


زمان  انتخاب واحد ترم دوم دانشگاه پیام نور نیمسال دوم 91-92 از تاریخ 14/11/91 الی 22/11/91 میباشد

تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 91-92 پیام نور دوم دانشگاه پیام نور نیمسال دوم 91-92 از تاریخ 14/11/91 الی 22/11/91درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید