دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه “استخدامی آموزش و پرورش ۹۴”با جواب ,

دانلود رایگان نمونه سوال وپاسخنامه دروس عمومی پیام نور

با تشکر سایت گل پیام نور


دانلود نمونه سوالات عمومی پیام نور با پاسخ  از سال 83 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس زبان خارجی عمومی با جواب تستی و تشریحی از سال 84 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۲ با جواب تستی و تشریحی از سال 84 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۱ با جواب تستی و تشریحی از سال 85 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس جمعیت و تنظیم خانواده با جواب تستی و تشریحی از سال 85 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن با جواب تستی و تشریحی از سال 87 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه با جواب تستی و تشریحی از سال 86 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جواب از 87 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس فارسی با جواب تستی و تشریحی از سال 83 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس فرهنگ وتمدن اسلام و ایران با جواب تستی و تشریحی از سال 87 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با جواب تستی و تشریحی از سال 86 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی با جواب تستی و تشریحی از سال 88 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی ۲ با جواب تستی


دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱(ویرایش جدید )


دانلود رایگان نمونه سوالات اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / علم اخلاق از سال 87 تا 92


دانلود رایگان نمونه سوال آیین زندگی (اخلاق کاربردی)ازسال 84 الی 92
دانلود رایگان نمونه سوال وپاسخنامه دروس عمومی پیام نوردرصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوال و پاسخنامه اندیشه اسلامی 2  از سال 85 الی 91 همراه با جواب
دانلود رایگان نمونه سوال وپاسخنامه دروس عمومی پیام نور

با تشکر سایت گل پیام نور


دانلود نمونه سوالات عمومی پیام نور با پاسخ  از سال 83 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس زبان خارجی عمومی با جواب تستی و تشریحی از سال 84 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۲ با جواب تستی و تشریحی از سال 84 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۱ با جواب تستی و تشریحی از سال 85 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس جمعیت و تنظیم خانواده با جواب تستی و تشریحی از سال 85 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن با جواب تستی و تشریحی از سال 87 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه با جواب تستی و تشریحی از سال 86 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جواب از 87 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس فارسی با جواب تستی و تشریحی از سال 83 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس فرهنگ وتمدن اسلام و ایران با جواب تستی و تشریحی از سال 87 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با جواب تستی و تشریحی از سال 86 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی با جواب تستی و تشریحی از سال 88 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی ۲ با جواب تستی


دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱(ویرایش جدید )


دانلود رایگان نمونه سوالات اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / علم اخلاق از سال 87 تا 92


دانلود رایگان نمونه سوال آیین زندگی (اخلاق کاربردی)ازسال 84 الی 92
دانلود رایگان نمونه سوال وپاسخنامه دروس عمومی پیام نور
نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال تابستان ۸۶ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال دوم ۸۷-۸۶ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال دوم ۸۷-۸۶ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال تابستان ۸۷ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال تابستان ۸۸ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال تابستان ۸۸ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال تابستان ۸۹ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني  اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال تابستان ۸۹ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني  اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی


درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
مراحل انجام پذيرش غير حضوري پذيرفته شدگان فراگير كليه مقاطع ورودي نيمسال دوم 90 تاريخ انتشار :1391/06/31

نكته بسيار مهم : در صورتيكه مدارك ارسالي با اصل مدارك در زمان مراجعه حضوري و تحويل مدارك ناقص يا داراي تناقض باشد ، قبولي شما در دانشگاه پيام نور ملغي مي شود . توجه داشته باشيد تا زمان تحويل مدارك (با توجه به تاريخ مندرج در گواهي پذيرش غير حضوري ) شما دانشجو قطعي دانشگاه محسوب نمي شويد. مسئوليت  تناقض و كسري مدارك تا زمان تحويل بعهده شخص پذيرفته شده مي باشد .

خلاصه مراحل پذيرش و انتخاب واحد:  الف) تكميل مشخصات و ارسال مدارك و دريافت "گزارش260"  ب)   انتخاب واحد و دريافت  "گزارش 101 "  ج) مراجعه حضوري مطابق با تاريخ ثبت شده در" گزارش 260"  د) پرداخت شهريه مطابق با "گزارش 101"

  1- پذيرفته شدگان  دوره رسمي مقطع كارشناسي ارشد با شناسه كاربري و گذروازه به شرح زير وارد سيستم شويد.

- شناسه كاربري:  شماره  داوطلبيpnum و گذرواژه : شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي   رقم صفر  وجود داشته باشد بايد هنگام  درج گذرواژه ثبت گردد.)

   مثال :              شناسه كاربري : 9711111111 pnum       

                          گذروازه :0611111111

2- پذيرفته شدگان  دوره رسمي مقطع كارشناسي با شناسه كاربري و گذروازه به شرح زير وارد سيستم شويد.

- شناسه كاربري:  شماره  داوطلبيpnub و گذرواژه : شماره ملي     ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي   رقم صفر  وجود داشته باشد بايد هنگام  درج گذرواژه ثبت گردد.)

   مثال :            شناسه كاربري :  9711111111 pnum 

                        گذروازه : 0611111111

2-از طريق مسيرزير  نسبت به تكميل اطلاعات و همچنين ارسال مدارك لازم اقدام نمائيد.

تذكر : حجم هر تصوير حداكثر 250كيلوبايت و ترجيحا فرمت آن jpg يا jpeg باشد.

  آموزش==> دانشجو==> پذيرش غيرحضوري==> "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود"

3-   بعد از 24 مجدداً به سيستم مراجعه (بعد از  پذيرش نهايي  ،  شناسه كاربري : شماره دانشجويي، گذروازه: شماره شناسنامه مي گردد.) و جهت انتخاب واحد از مسير زير اقدام نمائيد.(حداكثر تعدادواحد انتخابي دانشجويان كارشناسي 17 واحد و كارشناسي ارشد 14 واحد و حداقل واحد انتخابي 5 واحد مي باشد.)

ثبت نام ==> عمليات ثبت نام ==> "ثبت نام اصلي"

4-   جهت سهولت در انتخاب دروس در هنگام انتخاب واحد به پورتال اطلاع رساني دانشگاه به آدرس   www.pnu.ac.ir  مراجعه و سرفصل دروس   رشته خود را مشاهده  نماييد . در هنگام اخذ درس رعايت روابط دروس ( روابط پيش نيازي و هم نيازي دروس ) الزامي است .

5-     بعد از انجام مراحل فوق با توجه به تاريخ مندرج در گواهي پذيرش اينترنتي   جهت تحويل مدارك  به مركز پذيرش خود مراجعه نماييد.

6-   شايان ذكر است تاريخ و ساعت تشكيل كلاس   در گزارش 101 " نتيجه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجو"  (كه  پس از  پذيرش دانشجوتوسط مراكز و انتخاب واحد در دسترس   قرار مي گيرد)و  همچنين سايت هاي اطلاع رساني مراكز درج گرديده است .
درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید

از آنجایی که انتخاب واحد دانشگاه پیام نور کمی متفاوت با سایر دانشگاهها صورت می گیرد دانستن نکاتی در مورد انتخاب واحد برای دانشجویان جدیدالورود خالي از لطف نيست.براي ورود به سايت حتما در پنجره جديدي سايت را باز كنيد و پنجره يا Tab ديگري باز نباشد.

با توجه به سنگيني سايت توصيه ميشود از خطوط پر سرعت استفاده شود و يا درزمانهاي خلوتي سايت مانند اول صبح اقدام شود.

در سایت گلستان با زدن گزینه "ورود به سیستم" و وارد کردم کد امنیتی وارد صفحه login شوید.

در صورت مشاهده اي صفحه اي با عنوان

 There is a problem with this website's security certificate.

بر روي گزينه

Continue to this website (not recomanded)

كليك كنيد.

برای ورود به صفحه شخصی حتما از شماره دانشجویی ۹ رقمی برای نام عبور استفاده کنید (در صورت ۱۰ رقمی بودن شماره دانشجویی شما عدد آخر سمت راست را وارد ننمایید)

شماره رمز عبور دقیقا همان شماره شناسنامه ای میباشد که روی کارت دانشجویی شما درج شده است.

در صورتي كه با اخطاري مبني بر اشتباه بودن نام كاربري يا رمز عبور مواجه نشديد و  نتوانستيد وارد بايد چندين بار شانس خود را براي ورود امتحان كرده و يا زمان ديگري مراجعه كنيد و در غير اينصورت به دانشگاه مراجعه تا مشكلتان حل شود.

برای مشاهده نمرات خام ترم گذشته از گزینه "مشاهدات نتایج آزمون" استفاده کنید. و

برای مشاهده نمرات ترمهای گذشته در قسمت "اطلاعات جامع دانشجو" روی ترم مورد نظر کلیک کنید


و اما برای انتخاب واحد  و حذف و اضافه:

از سربرگ "عملیات ثبت نام" روی "ثبت نام اصلی" کلیک کنید

در صورتی که شما در زمانبدی ثبت نام قرار داشته باشید صفحه ثبت نام بازشده و در غیر اینصورت با پیغام های خطایی به صورت زیر مواجه میشوید

1- "ثبت نام شما از تاریخ ** ساعت ** آغاز می شود" که باید در زمان موردنظر برای انتخاب واحد اقدام نمایید و شما فقط تا 72 ساعت از تاریخ اعلام شده  فرصت انتخاب واحد دارید.

2- "شما از تاریخ ** به مدت 72 ساعت فرصت داشته اید" و در این صورت ثبت نام از طریق سایت برای شما ممکن نمی باشد.

برای انتخاب واحد از لیست قسمت پایین واحدهای مورد نظر خود را انتخاب کنید (یک کلیک بر روی درس مورد نظر کافیست)

با نگه داشتن نشانگر ماوس روي هر درس زمان امتحان نمايش داده مي شود

دقت کنید که  تعداد واحدهایتان نباید بیشتر از عددی که مقابل "حداکثر واحد" نوشته شده است باشد.

در پایان بر روی گزینه "بررسي تغییرات" کلید کنید و در صورتی که با پیغام سبز رنگ "عمليات با موفقيت انجام شد" روبرو شديد بر روي "اعمال تغييرات" كليك كنيد. در صورتي امتحانات دروس تداخل داشته باشد سيستم خطا مي‌دهد.

براي حذف دروسي كه اشتباه وارد كرده ايد قبل از اينكه "اعمال تغييرات" را انجام دهيد در ليست دروس انتخاب شده از كادر كنار نام درس گزينه خالي يا حذف را انتخاب كنيد و بررسي تغييرات را بزنيد. (براي حذف و اضافه هم از اين روش استفاده مي‌ شود)

پس از پايان انتخاب واحد براي مشاهده انتخاب واحد و ميزان شهريه از قسمت ثبت نام - گزارش ثبت نام – گزارش 101 را انتخاب كنيد.

و در هنگام واريز شهريه شناسه پرداخت خود روي همه قسمتهاي فيش بانك صادرات بنويسيد.

دانشجویانی که در زمان مقرر موفق به انتخاب واحد نشده اند باید از تاریخ  به سایت گلستان مراجعه کنند

و ديگه اينكه:

برنامه 9 ترمه ، منابع و  برنامه امتحانات از طريق سايتgolpnu.ir  در  قسمت "دانشجو" امكان پذير مي باشيد

دانشجویان پیام نور می توانند با مراجعه به سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر :ثبت نام --> عملیات ثبت نام --> ثبت نام اصلی، از زمان ثبت نام و انتخاب واحد خود اطلاع پیدا کنند.هر دانشجو در زمان مشخصی می تواند انتخاب واحد کند. از تاریخ و ساعت مشخص شده هر دانشجو ۷۲ ساعت فرصت دارد تا انتخاب واحد کند.لازم به ذکر است ثبت نام و ارسال مدارک دانشجویان ورودی جدید از ۲۳ بهمن آغاز می شود.نحوه ورود این دسته از پذیرفته شدگان به زودی اعلام خواهد شد.


برچسب‌ها: از آنجایی که انتخاب واحد دانشگاه پیام نور کمی متفا, براي ورود به سايت حتما در پنجره جديدي سا

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
) برای انتخاب واحد ابتدا به لینک زیر که سایت گلستان است مراجعه کنید:

http://reg.pnu.ac.ir/


٢) روی قسمت ورود به سیستم کلیک کنید .

٣) صفحه جدیدی باز خواهد شد که بر روی آن تصویر کد امنیتی دیده میشود. 

 کد داخل تصویر را با رعایت کوچک یا بزرگی حروف داخل کادر کنار آن نوشته و ارسال  کنید.

(در صورت باز نشدن تصویر بر روی آن کلیک کنید تا کد دیگری نماش داده شود!)

خمیازهممکن است مجبور شوید مدت زیادی صبر کنید تا صفحه بار گذاری شود (بسته به سرعت اینترنت شما و ترافیک خطوط ) نا امید نشوید و سعی نکنید دوباره وارد سیستم شوید چون به طور همزمان فقط یک بار میتوانید وارد شوید.

۴) در صفحه جدید باید نام عبور و کلمه عبوری را که به هنگام ثبت نام به شما داده شده بنویسید.

آخ نام عبور: شماره دانشجویی شماست.(که پیشنهاد میکنم همین الان حفظ کنید!)

کلمه عبور : ش ش (یعنی همان شماره شناسنامه شماست)

تعجب(اگر به هنگام ورود به شما گفته شد که مهلت کلمه عبورتان تمام شده و باید آن را عوض کنید نگران نشوید.خود سیستم ابتدا فرم مورد نظر را برای شما باز میکند تا آن را عوض کنید .)

۵) از طریق منوی زیر وارد بخش انتخاب واحد میشوید :

قسمت ثبت نام __>> عملیات  ثبت نام __>> ثبت نام اصلی

وقتی از منوی بالا وارد صفحه ثبت نام میشوید. 

6) از جدولی که در آن مواد درسی رشته شما نوشته شده دروس مورد نظرتان (اگر ترم اولی هستید دروس ارائه شده به شما در جدول ترم اول در روز ثبت نام )را انتخاب کرده و بر روی هردرس کلیک کنید .

با کلیک بر روی هر کدام ,آن درس به جدول بالا انتقال میابد .

( قهرتوجه زیادی به پیش نیازهای هر درس داشته باشید  چون نمیتوانید درسی را که پیش نیازش را نگذرانده اید بردارید)

(به ترم اولیها گفته میشود فقط 16 واحد باید برداشته شود اما برخی بیشتر برمی دارند که البته معمولا به پیش نیاز درس اضافه توجه نکرده اند!! اما اگر برداشتن درس اضافی مورد نظر برایشان مجاز باشد میتوانند آن را بگذرانند اما باز هم از آموزش واحد دانشگاه خود بپرسند همینطور برای برداشتن  کمتر از 16واحد )

7) روی انجام عملیات کلیک کنید .

(تا وقتی انجام عملیات انتخاب واحد را با اینکار تایید نکرده اید هنوز ثبت نام نشده اید و با خروج از این بخش  انتخاب واحد شما حذف میشود).

  توجه!! حذف و اضافه:

(در هرلحظه در طول انتخاب واحد و یا بعد از اتمام آن, تا پایان مهلت حذف و اضافه میتوانید با استفاده از همین منو و این جدول ,درسی را به لیست خود اضافه کرده و یا با استفاده از گزینه حذف از  همین جدول ,میتوانید درسی را حذف کنید.

وقت تماماما بعد از پایان مهلت حذف و اضافه نمیتوانید درسی را به آسانی به لیست خود اضافه کنید 

از خود راضیاما نگران حذف دروس نباشید ...

پیش از امتحانات پایان ترم نیز مدتی را به عنوان زمان حذف اضطراری مشخص میکنند که شما با مراجعه به همین سایت میتوانید دروس مورد نظر را حذف کنید.

(در صورت غیبت در امتحان هم آن درس خود به خود حذف محسوب میشود و درس در معدل بی تاثیر خواهد بود و فقط شهری آن سوخت میشود.)

٨) پس از انتخاب کلیه دروس و تایید آنها برای آگاهی از مبلغ شهریه و چگونگی پرداخت آن به قسمت شهریه بروید. 

( مبلغ مشخص شده در رسید فرضی را به همراه شماره سریال وشماره حساب  یادداشت کرده و به بانک تعیین شده مراجعه کنید آن را به نام خود دانشجو و برای دانشگاه پیام نور واریز کنید.)درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام خبر آغاز ثبت نام در دوره های فراگیر دانشگاه پیام گفت: آزمون هر مقطع فراگیر این دانشگاه 24 آذرماه برگزار خواهد شد.

پایگاه آموزش ایران به نقل از مهر: حسین توکلی اضافه کرد: ثبت نام برای شرکت در آزمون هر یک از دوره های فراگیر کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته) و کارشناسی پیوسته از یکشنبه 9 مهرماه از طریق سازمان سنجش آغاز و در روز یکشنبه 16 مهرماه پایان می پذیرد.

وی با اشاره به زمان آغاز ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد گفت: نام نویسی برای شرکت در دوره کارشناسی ارشد از روز چهارشنبه 12 مهرماه آغاز و در روز پنجشنبه 20 مهرماه پایان می پذیرد.

به گفته سخنگوی سازمان سنجش، کارت شرکت در آزمون به همراه برگ راهنمای هر یک از دوره های مذکور از دوشنبه 20 آذرماه روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود و داوطلبان ضرورت دارد بر اساس اطلاعیه ای که منتشر می شود از 20 تا 23 آذرماه به سایت سازمان مراجعه و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط اقدام کنند.

توکلی با اشاره به زمان برگزاری آزمون فراگیر در هر یک از 3 مقطع ذکر شده، اظهار داشت: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون دوره های فراگیر کاردانی به کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور روز جمعه 24 آذرماه برگزار خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش درباره ظرفیت پذیرش این دوره های خاطرنشان کرد: پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی در هر کد رشته بین 30 تا 50 و در کارشناسی ارشد برای هر کد رشته محل 15 نفر به صورت آموزش محور و 15 آموزش و پژوهش محور پذیرش خواهند شد.درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
قابل توجه كليه پذيرفته شدگان آزمون هاي سراسري كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي سال 91 زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون هاي سراسري سال 91 مي توانند از 28/6/91 لغايت 7/7/91 بر اساس جدول زمان بندي پيوست نسبت به ثبت نام در دانشگاه پيام نور از طريق سايت گلستان (http://reg.pnu.ac.ir) اقدام نمايند.

جدول زمان بندي ثبت نامدرصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش كشور زمان و جزییات تكمیل ظرفیت آزمون‌های سراسری، كارشناسی ارشد و دكتری سال 91 را اعلام كرد.


دكتر حسین توكلی ، از آغاز مهلت انتخاب رشته در مرحله تكمیل ظرفیت آزمون كارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی كشور در 24 مهر ماه خبر داد و اظهار كرد: اطلاعیه نحوه انتخاب رشته و شرایط شركت در تكمیل ظرفیت در 24 مهر اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به پذیرش 89 هزار و 256 داوطلب در آزمون كارشناسی ارشد91، گفت: ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان از 18 تا 20 شهریور در دانشگاه‌های پذیرفته شده انجام شد و بنابراین ظرفیت مرحله تكمیل ظرفیت آزمون كارشناسی ارشد پس از بررسی‌ها اعلام می‌شود.

آغاز تكمیل ظرفیت كنكور از اول آبان

دكتر توكلی در رابطه با تكمیل ظرفیت كنكور ، با اشاره به پذیرش 588 هزار و 866 داوطلب در رشته‌های متمركز كنكور 91، گفت: انتخاب رشته مرحله تكمیل ظرفیت كنكور سراسری از اول آبان ماه آغاز می‌شود.

مشاور عالی سازمان سنجش تصریح كرد: ‌همچنین نتایج چندبرابر ظرفیت رشته‌های نیمه متمركز كنكور نیز نیمه اول مهر ماه اعلام می‌شود.

انتشار كارنامه دكتری در 17 مهر

توكلی همچنین با اشاره به آغاز مرحله تكمیل ظرفیت كنكور دكتری 91 از 17 مهر، گفت:‌ كارنامه داوطلبان واجد شرایط گزینش كارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هریك از كدرشته‌های معرفی شده برای مصاحبه و در سهمیه مربوط تنظیم و از طریق سایت اینترنتی این سازمان در تاریخ 17 مهر قابل دسترسی خواهد بود.

مشاور عالی سازمان سنجش در خاتمه خاطرنشان كرد: با توجه به كنترل های متعدد و بررسی های انجام شده از صحت نتایج اعلام شده اطمینان حاصل شده است؛ با این حال داوطلبان پس از دریافت كارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق سایت درصورتی كه منحصراً درباره كدرشته‌های معرفی شده برای مصاحبه و سایر مندرجات كارنامه مذكور سوالی داشته باشند، می‌توانند حداكثر تا 15 آبان منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان اقدام كنند و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اكیداً خودداری نمایند.درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید


درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
راساس اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور دانشجویان ورودی ۹۱ مقطع کاردانی و کارشناسی پیام نور می توانند در دانشگاه های پيام نور، نيمه حضوری، مجازی و بين الملل و موسسات غيرانتفاعی مهمان شوند. متقاضیان با استفاده از ماده 3 آيين نامه ميهمانی و انتقال دانشجويان مصوب 10/7/89 وزارت علوم، تحقيقات وفناوری در قالب دانشجوی ميهمان منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس  sanjesh.org از ساعت ۱۴ روز ۳ مهرماه  تا ۹ مهرماه ۹۱  در صورت واجد شرایط بودن در خواست خود را ارسال کنند.این دسته از پذیرفته شدگان پیام نور ابتدا باید در دانشگاه پیام نور ثبت نام خود را انجام داده و به عنوان دانشجو تلقی شده باشند. لازم به ذکر است دانشجويان پذيرفته شده در آزمونهای سراسري قبل از سال 1391 دراين مقطع زمانی مشمول استفاده از آيين نامه نمی شوند.درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
راساس اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور دانشجویان ورودی ۹۱ مقطع کاردانی و کارشناسی پیام نور می توانند در دانشگاه های پيام نور، نيمه حضوری، مجازی و بين الملل و موسسات غيرانتفاعی مهمان شوند. متقاضیان با استفاده از ماده 3 آيين نامه ميهمانی و انتقال دانشجويان مصوب 10/7/89 وزارت علوم، تحقيقات وفناوری در قالب دانشجوی ميهمان منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس  sanjesh.org از ساعت ۱۴ روز ۳ مهرماه  تا ۹ مهرماه ۹۱  در صورت واجد شرایط بودن در خواست خود را ارسال کنند.این دسته از پذیرفته شدگان پیام نور ابتدا باید در دانشگاه پیام نور ثبت نام خود را انجام داده و به عنوان دانشجو تلقی شده باشند. لازم به ذکر است دانشجويان پذيرفته شده در آزمونهای سراسري قبل از سال 1391 دراين مقطع زمانی مشمول استفاده از آيين نامه نمی شوند.درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
دانلود نرم افزار PDF Reader به حجم 2400 كيلوبايت

ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات امار 1
آمار و احتمالات- امار و کاربرد ان در مدیریت 1
ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2-ریاضیات پایه و مقدمات امار 12
کامپیوتر و کاربرد ان در مدیریت
آمار و کاربرد ان در مدیریت 2- کاربرد امار در مدیریت صنعتی
زبان تخصصی 1
زبان تخصصی 3- زبان تخصصی 4
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
زبان تخصصی 1 مدیریت بازرگانی و دولتی
فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
حسابداری دولتی
حسابداری صنعتی
اصول حسابداری 1
اصول حسابداری 3
حسابرسی
اصول حسابداری 2
پول و ارز و بانکداری
پول بانکداری- پول و ارز و بانکداری
مبانی مدیریت دولتی 1
تحقیق در علمیات 1
مبانی مدیریت دولتی 2
تحقیق در علمیات 2
مدیریت رفتار سازمانی
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
مدیریت منابع انسانی
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری
مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها- اداره امور سازمانهای محلی
مدیریت توسعه
روایط کار در سازمان
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
مدیریت تحول سازمانی
مباحث ویژه در مدیریت دولتی
مدیریت تطبیقی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- چند بخشی
اقتصاد کلان- اصول علم اقتصاد 2
اقتصاد کلان
مالیه عمومی
روش تحقیق
اقتصاد خرد
جامعه شناسی سازمانها
مدیریت تعاونیها
حقوق اداری
زبان تخصصی 2- زبان تخصصی 3درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
مهلت انتخاب واحد پیام نور تمدید ثبت نام و انتخاب واحد نیم سال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور


ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه با توجه به اتمام ثبت نام و عدم انتخاب واحد برخی از دانشجویان ، تمدید گردید.

با توجه به اتمام زمان ثبت نام و عدم انتخاب واحد برخي از دانشجويان ،ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۹۲-۹۱ تا ۳۰ شهریور ماه ۹۱ تمدید گردید.

 

دانشجویان عزیز،  می توانند در زمان حذف و اضافه ، از طریق reg.pnu.ac.ir  اقدام به انتخاب واحد نمایند.

تاریخ حذف و اضافه: ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۱ لغایت ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۱

نکته: دانشجویان عادی می توانند هم از دروس عادی و هم از دروس الکترونیکی (با کد ۹۰ به بالا) اخذ کنند.

دانشجویان مجازی فقط باید از دروس الکترونیکی (با کد ۹۰ به بالا) اخذ کنند.

 درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
قابل توجه دانشجویانی که با یک عنوان درسی در نیمسال اول 92-91 فارغ التحصیل می شوند.

به گزارش دانشگاه نیوز ، درس آشنایی با دفاع مقدس درس اختیاری اجباری است که بدون استثنا از نیمسال اول ۹۲-۹۱ به بعد همه دانشجویان باید آن را الزاما و اجبارا بگذرانند.

در این راستا و با عنایت به لزوم اخذ درس آشنایی با دفاع مقدس در مقطع کارشناسی از نیمسال اول ۹۲-۹۱ ،عبدالله معتمدی ، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام نمود: دانشجویانی که فقط با یک عنوان درسی در نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانش آموخته می گردند و تا کنون موفق به گذراندن درس آشنایی با دفاع مقدس نشده اند ، می توانند تکدرس نظری باقی مانده را به همراه درس آشنایی با دفاع مقدس انتخاب و آن را به صورت معرفی به استاد اخذ نمایند.

 

 

altدرصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
تاریخ ثبت‌نام ورودی های جدید پيام نور 91-92  ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

پیام نور  از تاریخ 1/7/1391  الی 7/7/1391 می باشد.


برچسب‌ها: ثبت‌نام ورودی های جدید

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
سایت گل پیام نور

شماره سریال idm فعال سازی idm  شماره سریال دانلود منیجر فعال سازی دانلود منیجر

سایت گل پیام نور


 با سلام به خدمت شما دوست عزیز حالت چطوره لابد تو هم کلی تو نت

گشتی و از اینکه شماره سریال IDM  گیر نیاوردی خسته شدی اصلآ

خودتو ناراحت نکن یه نرم افزار رایگان واسه دانلود میذارم تا دیگه از دست

شماره سریال راحت شی . صلوات واسه ظهور امام زمان (ع) هزینشه

نامردی نکنیا دانلود کردی صلواتشم بفرست .سایت گل پیام نور


واسه دانلود اینجا رو کلیک کندرصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
دانلود رایگان نمونه سوال و پاسخنامه فارسی عمومی دانشگاه پیام نور


فارسی عمومی ، نیمسال دوم 91-90    فارسی عمومی ، نیمسال اول 91-90

  فارسی عمومی ، تابستان 90                              


فارسي عمومي ، علوم انساني ، نيمسال دوم 89-88                          حجم : 700 کیلوبایت

فارسي عمومي ، علوم پايه ، نيمسال دوم 89-88   فارسي مقدماتي ، نيمسال اول 87-86     

      فارسي عمومي،نيمسال اول ۸۳-۸۲

فارسي عمومي ، نيمسال دوم۸۲-۸۱      


     حجم : 570 کیلوبایت

فارسي عمومي ، نيمسال اول ۸۳-۸۲          حجم : 500 کیلوبایت

فارسي عمومي ، نيمسال دوم ۸۳-۸۲      


      حجم : 700 کیلوبایت

فارسي عمومي ، تابستان 84             


         حجم : 550 کیلوبایت

فارسي عمومي ، نيمسال اول۸۹-۸۸         


    حجم : 700 کیلوبایت

 درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
 
تاريخ : سه شنبه ۲۸ شهریور۱۳۹۱

اطلاعیه جدید از استخدام آموزش پرورش سال ۹۱

آگهی استخدام شرکت خوش طعم لبن رایان

اطلاعیه جدید استخدام آموزش پرورش سال ۹۱

  • نوع آگهی : اطلاعیه استخدامی

آموزش و پرورش به رغم بیکاری متقاضیان استخدام و معلمان بلاتکلیف بازنشستگان را در آغاز سال تحصیلی دعوت به همکاری کرد.

alt
وزیر آموزش و پرورش در زمینه استخدام های غیرقانونی به مجلس فراخوانده شد.

 

alt
اطلاعیه های قبلی

اطلاعیه ۱۸ شهریور ماه ۹۱ :

جذب ۱۶ هزار پذیرفته شده استخدامی سال گذشته

alt

وضعیت استخدام مربیان پیش دبستانی

 alt

بلاتکلیفی معلمان تربیت معلم

alt

مربیان حق التدریس در تهران

alt

متن اطلاعیه ۲۱ مرداد ماه ۹۱ :

 

altدرصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
 
تاريخ : سه شنبه ۲۸ شهریور۱۳۹۱
                                                            سازمان مرکزی

- ریاست،مشاورین و مدیران کل مستقل سازمان مرکزی

 

 

 

- معاونت آموزش و سنجش

 

 

 

- معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

 

 

- معاونت فناوری و پژوهشی

 

 

 

- معاونت اداری و مالی

 

 

 

- معاونت طرح و توسعه و امور استانها

 

 

 

- بخش های علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   مراکز استانی، مراکز و واحدها

- دانشگاه پیام نور استان اردبیل

   

 

- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

  - دانشگاه پیام نور استان فارس

 

- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

  - دانشگاه پیام نور استان قزوین

 

- دانشگاه پیام نور استان اصفهان

- دانشگاه پیام نور استان البرز

 

- دانشگاه پیام نور استان قم

- دانشگاه پیام نور استان کردستان

 

- دانشگاه پیام نور استان ایلام

 

- دانشگاه پیام نور استان کرمان

 

- دانشگاه پیام نور استان بوشهر

 

- دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

 

- دانشگاه پیام نور استان تهران

 

- دانشگاه پیام نور استان کهکیلویه و بویراحمد

 

- دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری

 

- دانشگاه پیام نور استان گلستان

 

- دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

 

- دانشگاه پیام نور استان گیلان

 

- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

 

- دانشگاه پیام نور استان لرستان

 

- دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی

 

- دانشگاه پیام نور استان مازندران

 

- دانشگاه پیام نور استان خوزستان

 

- دانشگاه پیام نور استان مرکزی

 

- دانشگاه پیام نور استان زنجان

 

- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

 

- دانشگاه پیام نور استان سمنان

 

- دانشگاه پیام نور استان همدان

 

- دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

 

- دانشگاه پیام نور استان یزددرصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
تاریخ حذف واضافه نیمسال اول 91-92 پیام نور

تاریخ حذف واضافه دانشگاه پیام نور ازتاریخ 22/7/1391 الی

29/7/1391 می باشد.


برچسب‌ها: حذف واضافه

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
 
تاريخ : پنجشنبه ۲۳ شهریور۱۳۹۱

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به اینکه برخی از دانشگاهها نمرات مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری را کم یا صفر اعلام کرده اند، این موارد به وزیر علوم منعکس شده و ما در انتظار ابلاغ وزیر علوم در این زمینه هستیم.

به گزارش دانشگاه نیوز، دکتر حسین توکلی افزود: با توجه به اطلاعاتی که از نتایج مصاحبه های آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به سازمان سنجش ارسال شده است، برخی از دانشگاهها و گروه های آموزشی نمرات مصاحبه را کم یا صفر و یا غایب به سازمان سنجش ارسال داشته اند.

وی افزود: نتایج بررسی های سازمان سنجش در این زمینه به وزیر علوم منعکس شده که در این خصوص به دانشگاههای ذیربط تذکر داده شود که در گزارش نمرات مصاحبه باید به نحوی عمل شود که حق داوطلبان ورود به دوره دکتری تضییع نشود.

توکلی خاطرنشان کرد: با توجه به نظرخواهی انجام گرفته از داوطلبان ورودی آزمون نیمه متمرکز دکتری، بیشتر از 70 درصد داوطلبان تقاضای افزایش وزن آزمون کتبی را داشته اند.

وی یادآور شد: سازمان سنجش منتظر ابلاغ نظر وزیر علوم است تا با توجه به برنامه زمانی پیش بینی شده برای اعلام نتایج و به منظور پاسخگویی در ارائه خدمات بهتر ترتیبی اتخاذ شد تا اسامی قبول شدگان در روز یکشنبه 26 شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش اعلام شود.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: پذیرفته شدگان این دوره از آزمون دکتری نیمه متمرکز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 شهریور ماه می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که در آن پذیرفته شده اند مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دانشگاهها برنامه زمان بندی دیگری غیر از این دو روز اعلام کنند پذیرفته شدگان باید بر اساس همان برنامه به محل مورد قبولی مراجعه کنند.درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
هر سه آزمون فراگیر کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد در آذرماه سال جاری برگزار خواهند شد.
وی با بیان اینکه امسال نیز در شیوه پذیرش دانشجو هیچ تغییری اعمال نخواهد شد به پذیرش دانشجو برای دو نوبت اشاره کرد و گفت: هر سه آزمونی که در آذرماه برگزار خواهد شد، برای دو نوبت تحصیلی یعنی نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 و 93-92 دانشجو می پذیرند.
دکتر پورعلیمردان در خصوص این شیوه پذیرش، خاطرنشان کرد: دانشجویانی که در بهمن ماه سال جاری، دانش آموخته شده باشند، از نیمسال دوم تحصیلی 92-91 می توانند در هر کدام از این سه مقطع فراگیر با شرکت در آزمون و پذیرش، تحصیل خود را آغاز کنند، همچنین دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی و متقاضیانی که در سال تحصیلی جاری دانش آموز دوره پیش دانشگاهی هستند امکان شرکت در آزمون را دارند.
وی در ادامه تصریح کرد: پس از شرکت و پذیرش در کنکور، سال تحصیلی این عده از متقاضیان و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که تیرماه سال آینده دانش آموخته می شوند، از مهرماه سال آینده آغاز خواهد شد.
ایشان همچنین متذکر شد متقاضیانی که مدرک پیش دانشگاهی خود را پیش از بهمن ماه سال جاری دریافت کرده باشند در نیمسال دوم تحصیلی 92-91 دانشجوی پیام نور خواهند شد.
دکتر پورعلیمردان در پایان به زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون فراگیر 91 اشاره و اعلام کرد: تاریخ ثبت نام آزمون فراگیر مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته تاریخ 9 مهر لغایت 16 مهر 91 و برگزاری آزمون آن 24 آذر 91 می باشد .

وی ادامه داد: همچنین تاریخ ثبت نام آزمون فراگیر مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز 12 مهر لغایت 20 مهر 91 و برگزاری آزمون آن نیز 24 آذر 91 می باشد.

كتر معتمدي با بيان اينكه ثبت‌نام دوره‌هاي فراگير مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي دانشگاه پيام نور 9 تا 16 مهر ماه انجام مي‌شود، اظهار كرد: همچنين ثبت‌نام فراگير دوره كارشناسي ارشد 12 تا 20 مهرماه انجام مي‌شود.

 

 

وي در خصوص زمان برگزاري دوره‌هاي مختلف فراگير دانشگاه پيام نور، گفت: آزمون فراگير امسال دانشگاه پيام نور 24 آذر ماه برگزار مي‌شود.

تغييرات آزمون امسال/يك آزمون براي 2 مرحله پذيرش

وي به تفاوت‌هاي آزمون فراگير امسال اشاره كرد و گفت: امسال از طريق آزمون فراگير هم براي بهمن و هم براي مهر ماه سال 92 دانشجو پذيرش خواهد شد.

وي افزود: دانشجوياني كه تحصيل آن‌ها در 31 دي ماه سال 91 تمام شود و در آزمون فراگير پذيرش شوند مي‌توانند از بهمن ماه به عنوان دانشجويان جديد فراگير پذيرش شوند. همچنين دانشجوياني كه درس آن‌ها تا 31 دي ماه سال 91 پايان نيابد در مهر ماه سال 92 به عنوان دانشجوي فراگير پذيرش خواهند شد.

معتمدي تاكيد كرد: بر اين اساس دانشجويان پيش‌دانشگاهي و همچنين دانشجويان شاغل در سال آخر نيز مي‌توانند در آزمون فراگير شركت كنند و پس از پايان درسشان و در صورت قبولي در مهر ماه سال 92 در دانشگاه پيام نور پذيرش خواهند شد.

ظرفيت پذيرش آزمون

معاون دانشگاه پيام نور در خاتمه با بيان اينكه پذيرش بر اساس ظرفيت است، در خصوص ظرفيت‌هاي آزمون امسال به ايسنا گفت: بر اين اساس در مقطع كارشناسي در هر رشته محل بين 30 تا 50 نفر پذيرش خواهند شد. همچنين در مقطع كارشناسي ارشد نيز 15 نفر به صورت آموزش محور و 15 نفر به شيوه آموزش و پژوهش‌ محور پذيرش خواهند شد.


برچسب‌ها: فراگیر 91

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
 
تاريخ : سه شنبه ۲۱ شهریور۱۳۹۱


نام درس پاسخنامه دانلود
اصول حسابداری 1 ندارد دانلود
اصول سازمان و مدیریت دارد دانلود
بازاریابی بین الملل ندارددانلود
بازاریابی و مدیریت بازار دارد دانلود
بررسی اقتصادی طرح های صنعتیدارد دانلود
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در بخش صنعتندارددانلود
تحقیق درعملیات دارد دانلود
تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتیدارد دانلود
ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 ندارددانلود
سیستم خرید انباردای و توزیع دارد دانلود
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداریدارد دانلود
فنون تجزیه و تحلیلدارد دانلود
کارسنجی دارد دانلود
کنترل پروژه ندارددانلود
مبانی روش تحقیقندارددانلود
مدیریت تولیدندارددانلود
آیین زندگیدارد دانلود
اندیشه اسلامی 2دارد دانلود
انقلاب اسلامیدارد دانلود
فرهنگ و تمدن اسلام و ایراندارد دانلود
فارسی عمومی دارد دانلود
اخلاق اسلامی دارددانلود
تفسیر موضوعی نهج البلاغه دارددانلود
جمیعت و تنظیم خانواده ندارددانلود
آمار و احتمالات                                                   ندارد       دانلود 
کنترل کیفیت اماریندارددانلود
درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
 
تاريخ : سه شنبه ۲۱ شهریور۱۳۹۱
این 12 هزار نفر به صورت هیأت علمی و بورسیه جذب دانشگاه‌های کشور می‌شوند و از زمان متمرکز شدن جذب هیأت علمی در وزارت علوم تاکنون 30 هزار و 675 پرونده برای بررسی به هیئت مرکزی جذب این وزارتخانه ارسال شده است.

از میان 17 هزار و 622 نیاز درج شده بر روی سامانه به منظور جذب هیأت علمی، 4 هزار و 239 نیاز مربوط به اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان دکتری، 10 هزار و 73 رشته گرایش محل برای جذب هیأت علمی پیمانی در مقطع دکتری، یک هزار و 366 مورد برای جذب و استخدام پیمانی در مقطع ارشد، یک هزار و 650 مورد برای جذب هیأت علمی طرح سربازی با مقطع دکتری تحصیلی و 294 مورد برای جذب هیأت علمی طرح سربازی با مقطع ارشد است.

همچنین 3 هزار و 592 نیاز برای اعطای بورس دکتری دولتی، 7 هزار و 508 مورد استخدام پیمانی در مقطع دکتری، 443 مورد برای استخدام پیمانی ارشد، یک هزار و 378 مورد طرح سربازی با مقطع دکتری و 115 مورد طرح سربازی با مقطع ارشد جذب خواهد شد.
 
علاوه بر این، دانشگاه‌های متقاضی جذب نیازهای جدید می‌توانند تا 30 شهریورماه نیازهای خود را بر روی سامانه درج و نیازهای درج شده خود را ویرایش کنند.
 
رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق،‌ عمران، معماری، مدیریت، فیزیک، شیمی، حسابداری و مهندسی مکانیک، صنایع، ریاضی، زبان انگلیسی برای جذب هیأت علمی در پیمانی کارشناسی ارشد، دکتری پیمانی، بورس دانشجوی دکتری و طرح سربازی از جمله رشته های پرطرفدار اعلام شده است.
 
دانشگاه تهران، سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران، دانشگاه شیراز، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه شهید چمران و دانشگاه بوعلی سینا از جمله دانشگاه‌هایی هستند که بیشترین تقاضا برای دکتری پیمانی را دارند و دانشگاه فنی حرفه‌ای نیز بیشترین نیاز برای جذب پیمانی با مدرک ارشد را اعلام کرده است.درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
ا توجه به حضور گسترده متقاضیان حضور در دانشگاه پیام نور، در این مطلب سعی خواهیم کرد برخی اطلاعات ساده اما کاربردی چون: شیوه های پذیرش دانشجو، شرایط ثبت نام، طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی، چگونگی دریافت مرخصی تحصیلی، شرایط دریافت انتقالی، مهمان شدن، تغییر رشته، معادل سازی و......... را در اختیار مخاطبان و متقاضیان ورود به دانشگاه پیام نور قرار دهیم.

دانشجویان می توانند برای کسب اطلاعات مذکور به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

 

لینک دانلود: روند تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه پیام نور

لینک دانلود: راهنمای آموزشی دانشجویان


برچسب‌ها: دانشجویان جدید پیام نور 91, 92 قابل توجه دانشجویان جدید الورود راهنمای آموزشی

درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
 
تاريخ : دوشنبه ۲۰ شهریور۱۳۹۱
جهت انتخاب درس براي ثبت نام، شماره و گروه درس را در جدول بالا وارد نماييد يا گروه مورد نظر خود را از جدول پايين انتخاب کنيد. جهت مشاهده
برنامه ساير دروس ارائه شده بر روي گزينه و ساير گروه هاي درسي جدول پايين، بر روي علامت ... در ستون گروه هاي درس کليک نماييد.
گروه هاي درس گروه شماره درس شماره درس نام درس واحد واحد عملي پيش نياز هم نياز متضاد نظام خاص ظرفيت ثبت شده ليست انتظار نام استاد

2 2 015 11 11
رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 0

69 5 0 محمودي
1 1 010 17 11
آماروكاربردآن درمديريت 2 3 0

69 3 0 اساتيد گروه آموزشي
2 2 089 17 11
آمارواحتمالات 3 0

69 10 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 411 11 12
فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) 2 069 1 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 300 12 12
آشنايي با دفاع مقدس 2 069 68 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 006 14 12
فراگردتنظيم وكنترل بودجه 3 0
69 2 0 اساتيد گروه آموزشي
2 2 038 14 12
حسابداري صنعتي 3 0

69 7 0 گشتاسبي نمار
2 2 071 14 12
پول وارزوبانكداري 3 0
69 2 0 اساتيد گروه آموزشي
2 2 076 14 12
اصول حسابداري 3 3 0

69 7 0 كهرودي
2 2 077 14 12
حسابرسي 2 0

69 7 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 027 18 12
مباني مديريت دولتي 1 2 0
69 2 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 030 18 12
مباني مديريت دولتي 2 2 0
69 1 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 039 18 12
روابط كاردرسازمان 3 0
69 2 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 040 18 12
تصميم گيري وتعيين خطمشي دولتي 3 0
69 4 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 041 18 12
سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها 3 0
69 4 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 042 18 12
مديريت تحول سازماني 3 0
69 3 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 043 18 12
مباحث ويژه درمديريت دولتي 3 0
69 3 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 044 18 12
مديريت تطبيقي 3 0
69 5 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 260 18 12
حسابداري دولتي 3 0

69 5 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 261 18 12
زبان تخصصي 3 1 0

69 2 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 433 20 12
آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني 2 069 14 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 479 20 12
انديشه سياسي امام خميني 2 069 12 0 اساتيد گروه آموزشي
2 2 028 21 12
توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 0
69 2 0 اساتيد گروه آموزشي
2 2 034 21 12
ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي ) 3 0

69 2 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 065 22 12
مديريت تعاونيها 2 0
69 2 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 175 23 12
آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2 069 9 0 اساتيد گروه آموزشي
2 2 128 29 12
فرهنگ وتمدن اسلام و ايران 2 069 1 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 038 33 12
تفسيرموضوعي نهج البلاغه 2 069 11 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 002 34 12
تحقيق درعمليات 3 0

69 4 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 006 34 12
پروژه 4 4


3 2 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 007 34 12
كارورزي 1 1


12 2 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 031 34 12
زبان تخصصي 1 1 0


69 5 0 اساتيد گروه آموزشي
1 1 032 34 12
زبان تخصصي 2 1 0


69 5 0 اساتيد گروه آموزشي
 درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید
با تشکر سایت گل پیام نور


دانلود نمونه سوالات عمومی پیام نور با پاسخ  از سال 83 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس زبان خارجی عمومی با جواب تستی و تشریحی از سال 84 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۲ با جواب تستی و تشریحی از سال 84 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس تربیت بدنی ۱ با جواب تستی و تشریحی از سال 85 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس جمعیت و تنظیم خانواده با جواب تستی و تشریحی از سال 85 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن با جواب تستی و تشریحی از سال 87 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه با جواب تستی و تشریحی از سال 86 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جواب از 87 الی 92دانلود رایگان نمونه سوالات درس فارسی با جواب تستی و تشریحی از سال 83 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس فرهنگ وتمدن اسلام و ایران با جواب تستی و تشریحی از سال 87 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با جواب تستی و تشریحی از سال 86 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی با جواب تستی و تشریحی از سال 88 الی 92


دانلود رایگان نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی ۲ با جواب تستی


دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱(ویرایش جدید )


دانلود رایگان نمونه سوالات اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / علم اخلاق از سال 87 تا 92


دانلود رایگان نمونه سوال آیین زندگی (اخلاق کاربردی)ازسال 84 الی 92
درصورت عدم مشاهده عکس دانلود روی 1 کلیک کنید